© 2014 Maria Stolarz
Kontakt

Maria Stolarz

E-mail: maria.stolarz@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Biofizyki
Instytut Biologii i Biochemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
Linia czerwona przedstawia ok. 100 mV VP
zarejestrowany pod stymulowanym liściem, linia
czarna to VP o niewielkiej amplitudzie
zarejestrowany po przeciwnej stronie łodygi
w obrębie strefy motorycznej.
Podanie bodźca termicznego
(3 s przypalenie końca liścia) powoduje powstanie
w łodydze słonecznika potencjału wariacyjnego
(VP),który ulega transmisji w dół łodygi. 
Przejście takiej asymetrycznej, trwającej ok. 1 godz. fali
depolaryzacji wzdłuż łodygi powoduje charakterystyczne
zaburzenia cirkumnutacji zależne od położenia
stymulowanego liścia na łodydze oraz od fazy
cirkumnutacji   w której bodziec został podany.
Film 31 Zaburzenia
trajektorii prowadzące do
zmiany kierunku
cirkumnutacji. Stymulowany
termicznie był liść, którego
oś była równoległa do długiej
osi cirkumnutacji.
Film 30  Zaburzenia trajektorii cirkumnutacji
wywołane stymulacją termiczną liścia, którego
oś była prostopadła do długiej osi
cirkumnutacji. Linia żółta - trajektoria
cirkumnutacji przed podaniem bodźca
termicznego, linia czerwona - trajektoria
cirkumnutacji po podaniu bodźca.
Reakcja na bodziec termiczny
Literatura
Stolarz M, Dziubinska H, Krupa M, Buda A, Trębacz K, Zawadzki T (2003) Disturbances of stem circumnutations evoked by wound-induced variation potentials in Helianthus annuus L. Cellular & Molecular Biology Letters 8: 31-40
Cirkumnutacje